Psychiatrická nemocnice Jihlava

Instagram  Facebook  Certifikát  Certifikát  

Informace dle vyhlášky MV 515/2020 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra ze dne 7. prosince 2020 o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.
 1. Název

  Místo na webu, kde je tato informace uvedena: https://www.pnj.cz/kontakt
 2. Důvod a způsob založení

  https://www.pnj.cz/o_psychiatricke_nemocnici
 3. Organizační struktura

  https://www.pnj.cz/organizace_nemocnice
 4. Kontaktní spojení

  https://www.pnj.cz/kontakt
  1. Kontaktní poštovní adresa

   https://www.pnj.cz/kontakt
  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

   https://www.pnj.cz/kontakt
  3. Úřední hodiny

   Pro podatelnu: https://www.pnj.cz/kontakt

   Pro návštěvy: https://www.pnj.cz/navstevni_hodiny

  4. Telefonní čísla

   https://www.pnj.cz/kontakt (+další strukturované podstránky)
  5. Adresa internetových stránek

   https://www.pnj.cz/kontakt 
  6. Adresa podatelny

   https://www.pnj.cz/kontakt 
  7. Elektronická adresa podatelny

   https://www.pnj.cz/kontakt 
  8. Datová schránka

   https://www.pnj.cz/kontakt 
 5. Případné platby lze poukázat

  Číslo účtu: 33936681/0710 - bankovní účet pro platby
  Číslo účtu: 111146088/0300 - bankovní účet peněžní prostředky pacientů
 6. IČO

  https://www.pnj.cz/kontakt 
 7. Plátce daně z přidané hodnoty

  https://www.pnj.cz/kontakt 
 8. Dokumenty

  1. Seznamy hlavních dokumentů

   Kolektivní smlouva, Statut, Zřizovací listina, Transformační plán, Rozhodnutí Kraje Vysočina o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb.
  2. Rozpočet

   https://www.pnj.cz/vysledky_hospodareni/rozpocet/rozpocet_skutecny_schvaleny_a_navrh_strednedobeho_vyhledu
 9. Žádosti o informace

  Stav této položky se ověřuje...
 10. Příjem podání a podnětů

  https://www.pnj.cz/vyrizovani_stiznosti
 11. Předpisy

  1. Nejdůležitější používané předpisy

   Zákon č. 1/1993 Sb. , Ústava ČR
   Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
   Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
   Zákon  č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
   Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
   Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 298/2011 Sb.
   Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 369/2011 Sb.
   Zákon č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
   Zákon č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
   Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon a o změně některých zákonů (krizový zákon)
   Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
   Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)
   Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
   Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
   Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
   Zákon č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách
   Zákon č. 365/2011 Sb.,  zákoník práce
   Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
   Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
   Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
   Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
   Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
   Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
   Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců
   Zákon č. 40/1964 Sb. , občanský zákoník
   Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
   Zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví
   Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
   Zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty
   Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
   Zákon č. 365/2000 Sb. , o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
   Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
   Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

  2. Vydané právní předpisy

   Právní předpisy nevydáváme.
 12. Úhrady za poskytování informací

  1. Sazebník úhrad za poskytování informací

   Stav této položky se ověřuje...
  2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

   Stav této položky se ověřuje...
 13. Licenční smlouvy

  1. Vzory licenčních smluv

   Stav této položky se ověřuje...
  2. Výhradní licence

   Stav této položky se ověřuje...
 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

  https://www.pnj.cz/poskytovani_informaci/zpravy_o_cinnosti_v_oblasti_poskytovani_informaci


Související obsah

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2023 www.pnj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.