Psychiatrická nemocnice Jihlava

Certifikát  Certifikát  
NACHÁZÍTE SE: ÚVOD Vnitřní řád

Vnitřní řád

Vítáme Vás v Psychiatrické nemocnici Jihlava.

Děkujeme za důvěru, kterou jste projevili tím, že jste si vybrali naše zdravotnické zařízení. Snahou všech členů zdravotnického týmu, je co nejdříve Vám pomoci k dosažení a upevnění Vašeho zdraví. Tento Vnitřní řád upravuje podmínky poskytování zdravotní péče v Psychiatrické nemocnici Jihlava a jeho ustanovení jsou závazná pro všechny pacienty přijaté do nemocnice.

Pro pacienty otevřeného oddělení 8A je vypracovaný samostatný vnitřní řád, který je součástí dokumentu Pravidla léčby pro oddělení léčby závislostí.

Přijetí do nemocnice, souhlas s léčením

 1. Pacient je přijímán do nemocnice převážně na základě svého souhlasu. Při příjmu svým podpisem na formulář „Souhlas s převzetím do ústavní péče“ dáte souhlas s hospitalizací a léčbou. Přijetí a léčení bez Vašeho souhlasu je možné pouze za podmínek stanovených zákonem, např. pokud lze uložit povinné léčení nebo ústavní vyšetření duševního stavu, dále pokud osoba jevící známky duševní choroby nebo intoxikace ohrožuje sebe či okolí.

 

 1. Přijetí nemocného bez jeho souhlasu je nemocnice povinna do 24 hodin ohlásit soudu, který rozhodne o oprávněnosti postupu nemocnice. Pokud trvají zákonné důvody léčení, není možné propuštění ani na revers (písemný nesouhlas s léčebným postupem).

Nakládání s osobními věcmi

 1. Při přijetí k hospitalizaci na centrálním příjmu odevzdejte prosím průkaz zdravotní pojišťovny, která hradí náklady spojené s Vaší léčbou. Průkaz pojišťovny bude uložen po dobu hospitalizace na oddělení v ambulanci.

 

 1. Při přijetí informujte sestru o všech osobních věcech, se kterými přicházíte, aby bylo možno posoudit, které věci si můžete ponechat u sebe. Toto opatření je nutné s ohledem na Vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních pacientů. Při přijetí Vám budou odebrány všechny nebezpečné předměty, kterými byste se Vy nebo ostatní pacienti mohli zranit (nože, nůžky, žiletky, zbraně apod.) a chemické látky škodlivého či sporného složení, alkohol, léky a některé další věci v závislosti na Vašem zdravotním stavu. Všechny tyto věci Vám budou při propuštění z nemocnice vráceny. Informujte sestru o osobních věcech také po návratu z propustky nebo pokud Vám nové osobní věci přinesou návštěvy.

 

 1. Pokud tomu nebrání závažné hygienické důvody, můžete používat vlastní ošacení, obuv a osobní prádlo. Části oblečení, které chcete u nás uschovat, odevzdejte ošetřujícímu personálu a ten zajistí jejich řádné uložení v šatně oddělení.

 

 1. Finanční prostředky, cennosti, osobní doklady a jiné důležité předměty můžete předat do úschovy. Pokud se rozhodnete k úschově finančních prostředků, obdržíte od nás příkazní smlouvu, která nakládání s nimi upravuje. Úschovu můžete i odmítnout, což nám potvrdíte na předloženém písemném prohlášení.

 

 1. O převzetí Vašich osobních věcí a finančních prostředků Vám bude vystaven a k odsouhlasení předložen příslušný doklad. Za převzaté věci nemocnice v plném rozsahu odpovídá, nenese však odpovědnost za žádnou škodu na věcech či finančních částkách, které si ponecháte u sebe.

Poskytování zdravotní péče

 1. Po dobu pobytu v nemocnici o Vás bude pečovat tým zdravotnických pracovníků pod vedením primáře oddělení. Je třeba dbát jejich pokynů a rad, aby léčebný pobyt splnil co nejlépe svůj účel. Na všechny zdravotnické pracovníky se můžete obrátit s důvěrou, neboť smyslem jejich práce je vyvíjet aktivity směřující ke zlepšení Vašeho zdravotního stavu za současného respektování Vašich práv a soukromí.

 

 1. Během pobytu a léčení budete užívat pouze léky ordinované lékařem Vašeho oddělení. Pokud užíváte některé léky pravidelně, je třeba to co nejdříve oznámit personálu. Stejně tak informujte lékaře, pokud chcete užívat některé doplňkové preparáty, vitaminy, minerální a rostlinné přípravky apod.

 

 1. Nákup léků v ústavní lékárně je bez vědomí ošetřujícího lékaře nepřípustný.

Režim lůžkových oddělení

 1. Respektování soukromí ostatních pacientů je nezbytnou součástí dobrých vztahů na oddělení a pomáhá léčebnému procesu. Nerušte proto ostatní nadměrným hlukem a respektujte noční klid. Ranní budíček je v 6.30 hod., noční klid mezi 21.30 – 6.30 hod. Televizní programy můžete sledovat do 21.30 hod. Vlastní elektrospotřebiče (např. rádia, MP3 přehrávače, tablety, notebooky, aj.) mohou být používány pouze se souhlasem personálu a s ohledem na ostatní pacienty. Výjimky z denního režimu může povolit ošetřující lékař.

 

 1. Běžný úklid, pořádek a čistotu lůžka a nočního stolku a pořádek ve svých věcech si každý pacient provádí a udržuje sám dle pokynů členů ošetřovatelského týmu. Ošetřující personál je povinen provádět kontrolu dodržování běžné hygieny, pořádku ve věcech a v nočním stolku, vše s ohledem na soukromí pacientů.

 

 1. Dodržujte hygienický režim, ranní a večerní toaletu v koupelně. Doba otevření koupelen je určena dle charakteru oddělení a je zveřejněna na viditelném místě. Mimo vyhrazenou dobu lze koupelnu použít se souhlasem zdravotnického personálu.

 

 1. Kouření je dovoleno jen ve vyhrazených prostorech. V odůvodněných případech je lékař oprávněn pacientovi zakázat držení zápalek nebo zapalovače.

 

 1. Během léčby je zakázáno požívat alkohol a omamné návykové látky, či tyto vnášet do nemocnice. Nerespektování tohoto zákazu je porušením léčebného režimu a může být důvodem ukončení hospitalizace.

Stravování

 1. Druh stravy a diety určuje lékař dle Vašeho zdravotního stavu a je ve Vašem zájmu jeho rozhodnutí a doporučení respektovat. Ošetřující personál je oprávněn kontrolovat množství, kvalitu a nezávadnost potravin, které si nakupujete či získáváte od návštěv a posoudit i jejich vhodnost dle určené diety. Potraviny, jejichž požitím by mohlo dojít k ohrožení zdraví, je oprávněn přiměřeným způsobem vyřadit.

 

 1. Strava se na oddělení podává zásadně ve společné jídelně u stolu, pokud to zdravotní stav pacienta dovolí. Ležícím pacientům je strava podávána u lůžka a s podporou sebepéče jim pomáhá ošetřovatelský personál. Doba podávání stravy je určena následovně:

snídaně 7.30 – 8.00 hod.

oběd 11.30 –12.30 hod.

večeře 17.00 –17.30 hod.

2. večeře diabetiků 21.00 hod.

Kontakt s okolím, vycházky, telefony, návštěvy

 1. Vycházky v areálu nemocnice Vám povolí ošetřující lékař, jakmile tomu nebrání vážné zdravotní důvody. Doba vycházek je stanovena dle charakteru a režimu oddělení, obvykle:

pondělí až pátek 14.00 –17.00 hod.

o sobotách, nedělích a svátcích 09.00 –11.00 hod. a 14.00 –17.00 hod.

(v období od 15. 4. do 30. 9. také 18.00 –19.00 hod.)

Během vycházky můžete využívat ústavního parku, Klubu pacientů a kantýny. Prosíme, nepoškozujte zařízení nemocnice, udržujte pořádek a čistotu, respektujte dobu vycházek, neopouštějte areál nemocnice. Zdravotnický personál je oprávněn kontrolovat věci, které jsou vnášeny návštěvou nebo pacientem a ty, které jsou vynášeny při opouštění oddělení.

 

 1. Používání vlastních mobilních telefonů na oddělení je povoleno pouze se souhlasem ošetřujícího lékaře a na vlastní odpovědnost. Ošetřující lékař může nemocnému výjimečně povolit hovor i z telefonu na oddělení, nesmí tím však být rušen provoz pracoviště. Náklady telefonického hovoru hradí nemocný. Z důvodu ochrany soukromí osob je pacientům i návštěvníkům zakázáno pořizovat jakékoli obrazové či zvukové záznamy. 

 

 1. Návštěvy jsou v nemocnice povoleny denně v době:

pondělí až pátek 14.00 –17.00 hod,

sobota, neděle, svátky 9.00 –11 .00 hod. a 14.00 –17 .00 hod.

Výjimky může v odůvodněných případech povolit ošetřující lékař, který může ze závažných důvodů návštěvy u nemocného i omezit či zrušit.

Návštěvy se konají ve vyhrazených místnostech, u nemocných upoutaných na lůžko jsou možné v ložnicích. Dětem do 15 let není vstup na oddělení povolen. V době zákazu návštěv mohou být prostřednictvím vrátnice nemocnice předávány nemocným balíčky označené nezbytnými identifikačními údaji (jméno, příjmení, oddělení).

Ošetřující lékař je oprávněn povolit Vám v závislosti na Vašem zdravotním stavu jedenkrát za 14 dní propustku (zpravidla na sobotu a neděli).

 

 

 

Informace o umístění bezpečnostních kamer

 1. Na lůžkových odděleních 1B, 2B, 3A, 3B, 4B, 5C, 9C, 9D a interna jsou umístěny bezpečnostní kamery, kterými jsou monitorovány některé prostory oddělení v zájmu zajištění bezpečnosti pacientů.

 

Věcné poštovní zásilky

 1. Nemocnice přejímá zásilky doručené pacientům v době jejich hospitalizace a zajišťuje jejich řádné předání. Doručené zásilky přebírá pracovnice podatelny a vede o nich jednotnou evidenci. Pacient je povinen předem oznámit staniční sestře, že si objednal doručení zásilky. Všeobecná sestra nebo jiný pověřený pracovník jsou oprávněni kontrolovat obsah zásilky při jejím převzetí pacientem. V případě, že by zásilka obsahovala ostré předměty, alkohol, léky nebo jiné návykové látky, jsou také oprávněni tyto zadržet a uschovat je do doby ukončení pacientovy hospitalizace.

Poučení nemocného a informace o zdravotním stavu

 1. Lékař je povinen poučit vhodným způsobem pacienta, popř. členy jeho rodiny o povaze onemocnění a o potřebných výkonech tak, aby se mohli stát aktivními spolupracovníky při poskytování léčebné péče. Pacient má právo na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci o jeho osobě, ne o osobách jiných. Za osoby mladší 18 let nebo nezpůsobilé k právním úkonům mají právo na informace jejich zákonní zástupci.

 

 1. Informace o zdravotním stavu nemocných podává primář či jím pověřený lékař každý pracovní den mezi 14.00–15.00 hod, v závažnějších případech i mimo tuto dobu, telefonicky pouze v nejzávažnějších případech, pokud si je lékař jist totožností volajícího. Při podávání informací musí být respektovány zásady povinné mlčenlivosti, lze je sdělovat jen se souhlasem pacienta nebo lékaři, kterému je pacient předáván do péče, a v dalších případech stanovených zákonem.

 

 1. Informace o Vašem zdravotním stavu podává ošetřující lékař pouze Vámi určeným osobám, tj. těm které určíte při přijetí do nemocnice. Informace o zdravotním stavu poskytujeme telefonicky pouze po identifikaci protistrany smluveným kódem, aby nedošlo ke zneužití informací.

 

 1. V nemocnici pracují zdravotně sociální pracovnice, které můžete kontaktovat prostřednictvím sestry na oddělení. Pracovnice Vám podají potřebné sociálně právní informace a mohou pomoci v řešení sociálních problémů, zejména těch, které vznikly v souvislosti s Vaším onemocněním. Zdravotně sociální pracovnice pomáhají pacientům při zajištění domácí ošetřovatelské péče, pečovatelské služby, ústavu sociální péče nebo domova pro seniory, případně navrhnou další vhodné formy následné péče.

Dříve vyslovené přání

 1. Pokud pacient projevil podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách tzv. dříve vyslovené přání. (souhlas či nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb pro případ, že nebudete schopen takový úkon později učinit), bude v našem zdravotnickém zařízení respektováno za předpokladu splnění zákonem stanovených podmínek. Je potřebné, aby pacient nebo osoby jemu blízké o tom informovaly ošetřujícího lékaře a dodaly je v písemné formě s úředně ověřeným podpisem. Dříve vyslovené přání může být učiněno i v průběhu hospitalizace za podmínek stanovených zákonem.

Duchovní služby

 1. V nemocnici se nachází kaple římsko-katolické církve v pavilonu č.9. Ve všední dny probíhají adorace od 14.00 - 15.00 hod., v sobotu od 14.00 hod. se koná mše svatá. Návštěva duchovního na oddělení je možná na Vaše přání nebo na přání rodinných příslušníků po domluvě s ošetřujícím personálem.

Přítomnost psa se speciálním výcvikem

 1. Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá vodícího psa nebo asistenčního psa, má právo (s ohledem na svůj zdravotní stav) na doprovod a přítomnost tohoto psa u sebe při hospitalizaci v Psychiatrické nemocnici Jihlava. Podmínkou je, že pacient musí být schopen zajistit běžnou péči o psa a to buď sám nebo prostřednictvím jiné další osoby a příslušné oddělení má vhodný prostor pro držení takového psa. Přítomnost psa na oddělení schvaluje ošetřující lékař.

Sportovní, kulturní a pracovní aktivity

 1. K léčebným aktivitám přispívá i léčba prací, vykonávaná v dílnách pracovní terapie, případně na jiných určených pracovištích nemocnice, např. v zahradnictví, zoo koutku, ústavním parku apod. Za výkon této činnosti nevzniká nárok na finanční odměnu.

 

 1. Součástí léčby jsou kulturní, sportovní a osvětové aktivity, výtvarné činnosti v arteterapii a v keramické dílně. S nabídkou akcí budete pravidelně seznamováni.

Zákaz parkování pacientů v areálu nemocnice

 1. Parkování motorových vozidel v areálu nemocnice není povoleno hospitalizovaným pacientům. V případě nerespektování tohoto zákazu hrozí odtažení vozidla.

Podněty, stížnosti, závěrečná ustanovení

 1. Případná přání, podněty a stížnosti sdělte staniční sestře či ošetřujícímu lékaři, v závažnějších případech primáři oddělení. Vaše spokojenost je společným zájmem zaměstnanců nemocnice, jsme připraveni vyjít vám vstříc a učinit dostupná opatření ke zpříjemnění Vašeho pobytu u nás i k odstranění případných nedostatků.

 

Dodržováním tohoto Vnitřního řádu a vlastní kázní prospějete nejvíce sami sobě a podpoříte i úsilí těch, kteří Vám chtějí pomoci k návratu zdraví.

 

Za respektování našeho úsilí a spolupráci při něm Vám děkujeme.

 

V Jihlavě 30. 1. 2018

 

MUDr. Zdeňka Drlíková
ředitelka Psychiatrické nemocnice Jihlava


Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Copyright © 2020 www.pnj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.