Psychiatrická nemocnice Jihlava

Certifikát  Certifikát  
NACHÁZÍTE SE: ÚVOD Vnitřní řád

Vnitřní řád

Vnitřní řád upravuje podmínky poskytování zdravotní péče v Psychiatrické nemocnici Jihlava a jeho ustanovení jsou závazná pro všechny pacienty přijaté do nemocnice.

Pro pacienty otevřeného oddělení 8A je vypracovaný samostatný vnitřní řád, který je součástí dokumentu Pravidla léčby pro oddělení léčby závislostí.
Přijetí do nemocnice, souhlas s léčením 
 1. Pacient je přijímán do nemocnice převážně na základě svého souhlasu. Při příjmu svým podpisem na formulář „Souhlas s převzetím do ústavní péče“ dává souhlas s hospitalizací a léčbou. Přijetí a léčení bez souhlasu je možné pouze za podmínek stanovených zákonem, např. pokud lze uložit povinné léčení nebo ústavní vyšetření duševního stavu, dále pokud osoba jevící známky duševní choroby nebo intoxikace ohrožuje sebe či okolí.
      
 1. Přijetí pacienta bez jeho souhlasu je nemocnice povinna do 24 hodin ohlásit soudu, který rozhodne o oprávněnosti postupu nemocnice. Pokud trvají zákonné důvody léčení, není možné propuštění ani na revers (písemný nesouhlas s léčebným postupem).
 
Nakládání s osobními věcmi           
 1. Při přijetí k hospitalizaci na centrálním příjmu předloží pacient průkaz zdravotní pojišťovny, která hradí náklady spojené s léčbou. Průkaz pojišťovny bude uložen po dobu hospitalizace na oddělení v ambulanci.
 
 1. Při přijetí informuje sestru o všech osobních věcech, se kterými přichází, aby bylo možno posoudit, které věci si může ponechat u sebe. Toto opatření je nutné s ohledem na pacientovu bezpečnost a bezpečnost ostatních pacientů. Při přijetí budou pacientovi odebrány všechny nebezpečné předměty, kterými by se on nebo ostatní pacienti mohli zranit (nože, nůžky, žiletky, zbraně apod.) a chemické látky škodlivého či sporného složení, alkohol, léky a některé další věci v závislosti na zdravotním stavu pacienta. Všechny tyto věci mu budou vráceny při propuštění z nemocnice, případně se souhlasem pacienta předány rodině nebo zlikvidovány. Pacient informuje sestru o osobních věcech také po návratu z propustky nebo pokud mu nové osobní věci přinesou návštěvy.
 
 1. Pokud tomu nebrání závažné hygienické důvody, může pacient používat vlastní ošacení, obuv a osobní prádlo. Části oblečení, které chce pacient uschovat, odevzdá ošetřujícímu personálu a ten zajistí jejich řádné uložení v šatně oddělení.
 
 1. Finanční prostředky, cennosti, osobní doklady a jiné důležité předměty může pacient předat do úschovy. Pokud se rozhodne k úschově finančních prostředků, obdrží příkazní smlouvu, která nakládání s nimi upravuje. Pacient může úschovu odmítnout, což potvrdí na předloženém písemném prohlášení.
 
 1. O převzetí osobních věcí a finančních prostředků mu bude vystaven a k odsouhlasení předložen příslušný doklad. Za převzaté věci nemocnice v plném rozsahu odpovídá, nenese však odpovědnost za žádnou škodu na věcech či finančních částkách, které     si pacient ponechá u sebe. 
 
Poskytování zdravotní péče
 1. Po dobu pobytu v nemocnici bude o pacienta pečovat tým zdravotnických pracovníků pod vedením primáře oddělení. Je třeba dbát jejich pokynů a rad, aby léčebný pobyt splnil co nejlépe svůj účel. Na všechny zdravotnické pracovníky se pacient může obrátit s důvěrou, neboť smyslem jejich práce je vyvíjet aktivity směřující ke zlepšení zdravotního stavu za současného respektování práv a soukromí.
 
 1. Během pobytu a léčení pacient užívá pouze léky ordinované lékařem. Pokud užívá některé léky pravidelně, je třeba to co nejdříve oznámit personálu. Stejně tak informuje lékaře, pokud chce užívat některé doplňkové preparáty, vitaminy, minerální a rostlinné přípravky apod.
 
 1. Nákup léků v ústavní lékárně je bez vědomí ošetřujícího lékaře nepřípustný.
 
Režim lůžkových oddělení
 1. Respektování soukromí ostatních pacientů je nezbytnou součástí dobrých vztahů na oddělení a pomáhá léčebnému procesu. Pacient by měl respektovat noční klid a nerušit ostatní nadměrným hlukem. Ranní budíček je v 6.30 hod., noční klid mezi 21.30 – 6.30 hod. Televizní programy může pacient sledovat do 21.30 hod. Vlastní elektrospotřebiče (např. rádia, MP3 přehrávače, tablety, notebooky aj.) mohou být používány pouze se souhlasem personálu a s ohledem na ostatní nemocné. Výjimky z denního režimu může povolit ošetřující lékař.
 
 1. Běžný úklid, pořádek a čistotu lůžka a nočního stolku a pořádek ve svých věcech si každý pacient provádí a udržuje sám dle pokynů členů ošetřovatelského týmu. Ošetřující personál je povinen provádět kontrolu dodržování běžné hygieny, pořádku ve věcech a v nočním stolku, vše s ohledem na soukromí pacientů.
 
 1. Pacient dodržuje hygienický režim, ranní a večerní toaletu v koupelně. Doba otevření koupelen je určena dle charakteru oddělení a je zveřejněna na viditelném místě. Mimo vyhrazenou dobu lze koupelnu použít se souhlasem zdravotnického personálu.
 
 1. Kouření je dovoleno jen ve vyhrazených prostorech. V odůvodněných případech je lékař oprávněn pacientovi zakázat držení zápalek nebo zapalovače.
 
 1. Během léčby je zakázáno požívat alkohol a omamné návykové látky, či tyto vnášet do nemocnice. Nerespektování tohoto zákazu je porušením léčebného režimu a může být důvodem ukončení hospitalizace.
 
 1. Služby poskytované v nemocnici: holič a pedikúra na vyžádání. Službu si pacient hradí sám.
 
Stravování
 1. Druh stravy a diety určuje lékař dle zdravotního stavu pacienta a je v jeho zájmu doporučení respektovat. Ošetřující personál je oprávněn kontrolovat množství, kvalitu a nezávadnost potravin, které si pacient nakupuje či získá od návštěv a posoudit i jejich vhodnost dle určené diety. Potraviny, jejichž požitím by mohlo dojít k ohrožení zdraví pacienta, je personál oprávněn přiměřeným způsobem vyřadit.
 
 1. Strava se na oddělení podává zásadně ve společné jídelně u stolu, pokud to zdravotní stav pacienta dovolí. Ležícím pacientům je strava podávána u lůžka a s podporou sebepéče jim pomáhá ošetřovatelský personál. Doba podávání stravy je určena následovně:
snídaně                         7.30  – 8.00 hod.                 
oběd                            11.30 –12.30 hod.
večeře                         17.00 –17.30 hod.      
2. večeře diabetiků                 21.00 hod.
 
Kontakt s okolím, vycházky, telefony, wifi, návštěvy
 1. Vycházky v areálu nemocnice povoluje ošetřující lékař, jakmile tomu nebrání vážné zdravotní důvody. Doba vycházek je stanovena dle charakteru a režimu oddělení, obvykle:  
pondělí až pátek                                   14.00 –17.00 hod. 
o sobotách, nedělích a svátcích      09.00 –11.00 hod. a  14.00 –17.00 hod.
(v období od 15. 4. do 30. 9. také 18.00 –19.00 hod.)
Během vycházky může pacient využít ústavního parku, Klubu pacientů a kantýny. Pacienti nepoškozují zařízení nemocnice, udržují pořádek a čistotu, respektují dobu vycházek a neopouštějí areál nemocnice. Zdravotnický personál je oprávněn kontrolovat věci, které jsou vnášeny návštěvou nebo pacientem a ty, které jsou vynášeny při opouštění oddělení.
 
 1. Používání vlastních mobilních telefonů na oddělení je povoleno se souhlasem ošetřujícího lékaře a na vlastní odpovědnost pacienta. Omezení používání vlastního telefonu může být v určitých případech dáno léčebnými důvody nebo právy ostatních osob. Ošetřující lékař může pacientovi výjimečně povolit hovor i z telefonu na oddělení, nesmí tím však být rušen provoz pracoviště. Z důvodu ochrany soukromí osob je pacientům i návštěvníkům zakázáno pořizovat jakékoli obrazové či zvukové záznamy.
 
 1. Návštěvy jsou v nemocnici povoleny denně v době:
 • pondělí až pátek                     14.00 – 17.00 hod,
 • sobota, neděle, svátky              9.00 – 11.00 hod. a 14.00 – 17.00 hod.
Výjimky může v odůvodněných případech povolit ošetřující lékař, který může ze závažných důvodů návštěvy u pacienta i omezit či zrušit.                      
Návštěvy se konají v areálu PNJ, v Klubu pacientů nebo na oddělení, a to ve vyhrazených místnostech, u pacientů upoutaných na lůžko jsou možné na pokojích. Návštěvy dětí do patnácti let jsou možné v doprovodu dospělé osoby v celém areálu nemocnice. Čas a způsob návštěvy na oddělení stanoví ošetřující lékař po dohodě s rodičem dítěte.
Nemocnice je oprávněna ze závažných důvodů (epidemiologické situace) návštěvy pacientů dočasně omezit/zakázat. V době omezení/zákazu návštěv mohou být prostřednictvím vrátnice nemocnice předávány pacientům balíčky označené nezbytnými identifikačními údaji (jméno, příjmení, oddělení). Ošetřující lékař je oprávněn povolit pacientovi v závislosti na jeho zdravotním stavu jedenkrát za 14 dní propustku (zpravidla na sobotu a neděli).
 
 1. V nemocnici je zajištěna dostupnost internetu prostřednictvím wifi sítě a umožnění počítačového přístupu k vyřízení nutných osobních záležitostí.
 
Informace o umístění bezpečnostních kamer
 1. Na lůžkových odděleních 1B, 2B, 3A, 3B, 4B, 5C, 8C, 9C, 9D a INT jsou umístěny bezpečnostní kamery, kterými jsou monitorovány některé prostory oddělení v zájmu zajištění bezpečnosti pacientů.
 
Věcné poštovní zásilky
 1. Nemocnice přejímá zásilky doručené pacientům v době jejich hospitalizace a zajišťuje jejich řádné předání. Doručené zásilky přebírá pracovnice podatelny a vede o nich jednotnou evidenci. Pacient je povinen předem oznámit staniční sestře, že si objednal doručení zásilky. Všeobecná sestra nebo jiný pověřený pracovník jsou oprávněni kontrolovat obsah zásilky při jejím převzetí pacientem. V případě, že by zásilka obsahovala ostré předměty, alkohol, léky nebo jiné návykové látky, jsou také oprávněni tyto zadržet a uschovat je do doby ukončení pacientovy hospitalizace.
 
Poučení nemocného a informace o zdravotním stavu
 1. Lékař je povinen poučit vhodným způsobem pacienta, popř. členy jeho rodiny o povaze onemocnění a o potřebných výkonech tak, aby se mohli stát aktivními spolupracovníky při poskytování léčebné péče. Pacient má právo na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci o jeho osobě, ne o osobách jiných. Za osoby mladší 18 let nebo nezpůsobilé k právním úkonům mají právo na informace jejich zákonní zástupci.
 
 1. Informace o zdravotním stavu pacientů podává primář či jím pověřený lékař každý pracovní den mezi 14.00–15.00 hod, v závažnějších případech i mimo tuto dobu, telefonicky pouze v nejzávažnějších případech, pokud si je lékař jist totožností volajícího. Při podávání informací musí být respektovány zásady povinné mlčenlivosti, lze je sdělovat jen se souhlasem pacienta nebo lékaři, kterému je pacient předáván do péče, a v dalších případech stanovených zákonem.
 
 1. Informace o zdravotním stavu pacienta podává ošetřující lékař pouze určeným osobám, tj. těm, které pacient určí při přijetí do nemocnice. Informace o zdravotním stavu poskytuje lékař telefonicky pouze po identifikaci protistrany smluveným kódem, aby nedošlo ke zneužití informací.
 
 1. V nemocnici pracují zdravotně sociální pracovnice, které pacient může kontaktovat prostřednictvím sestry na oddělení. Pracovnice podají potřebné sociální informace a mohou pomoci v řešení sociálních problémů, zejména těch, které vznikly v souvislosti s pacientovým onemocněním. Zdravotně sociální pracovnice informují pacienta o možnostech využití následné péče v domácnosti, pečovatelské služby a možnosti umístění v sociálních zařízeních a domovech pro seniory.
 
Dříve vyslovené přání
 1. Pokud pacient projevil podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách tzv. dříve vyslovené přání (souhlas či nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb pro případ, že nebudete schopen takový úkon později učinit), bude v našem zdravotnickém zařízení respektováno za předpokladu splnění zákonem stanovených podmínek. Je potřebné, aby pacient nebo osoby jemu blízké o tom informovaly ošetřujícího lékaře a dodaly je v písemné formě s úředně ověřeným podpisem. Dříve vyslovené přání může být učiněno i v průběhu hospitalizace za podmínek stanovených zákonem.
 
Duchovní služby
 1. V nemocnici se nachází kaple římsko-katolické církve v pavilonu č. 9. V pondělí – pátek probíhají adorace od 14.00 – 15.00 hod., v sobotu od 14.00 hod. se koná mše svatá. Návštěva duchovního na oddělení je možná na přání pacienta nebo na přání rodinných příslušníků po domluvě s ošetřujícím personálem.
 
Přítomnost psa se speciálním výcvikem
 1. Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá vodícího psa nebo asistenčního psa, má právo (s ohledem na svůj zdravotní stav) na doprovod a přítomnost tohoto psa u sebe při hospitalizaci v Psychiatrické nemocnici Jihlava. Podmínkou je, že pacient musí být schopen zajistit běžnou péči o psa, a to buď sám, nebo prostřednictvím jiné další osoby a příslušné oddělení má vhodný prostor pro držení takového psa. Přítomnost psa na oddělení schvaluje ošetřující lékař.
 
Sportovní, kulturní a pracovní aktivity
 1. K léčebným aktivitám přispívá i léčba prací vykonávaná v dílnách pracovní terapie, případně na jiných určených pracovištích nemocnice, např. v zahradnictví, zoo koutku, ústavním parku apod. Za výkon této činnosti nevzniká nárok na finanční odměnu.
 
 1. Součástí léčby jsou kulturní, sportovní a osvětové aktivity, výtvarné činnosti v arteterapii a v keramické dílně. S nabídkou akcí je pacient pravidelně seznamován.
 
Zákaz parkování pacientů v areálu nemocnice
 1. Parkování motorových vozidel v areálu nemocnice není povoleno hospitalizovaným pacientům. V případě nerespektování tohoto zákazu hrozí odtažení vozidla.
  
 
Podněty, stížnosti, závěrečná ustanovení
 1. Případná přání, podněty a stížnosti může pacient sdělit staniční sestře či ošetřujícímu lékaři, v závažnějších případech primáři oddělení. Pacientova spokojenost je společným zájmem zaměstnanců nemocnice, ošetřující personál je připraven vyjít vstříc a učinit dostupná opatření ke zpříjemnění pobytu pacienta i k odstranění případných nedostatků.
 
 1. Na všech odděleních se nachází označené schránky, kam může pacient vhodit případné připomínky nebo stížnosti. Vrchní sestry, které na oddělení nepracují, pravidelně schránky vybírají a případné stížnosti řeší. Vyřešené stížnosti se pacient dovídá během vizity, nejpozději do dvou týdnů. Mnohé připomínky či nespokojenost často vznikají nedorozuměním či chybným pochopením situace a lze je vyřešit bezprostředním společným jednáním.
 
 1. Stížnost proti postupu nemocnice při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat pacient, zákonný zástupce pacienta, osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav, event. osoba zmocněná pacientem.
            Postup pro podání stížnosti je uveden na webových stránkách nemocnice.
 
 
 
    V Jihlavě  21. 9. 2020                   
 
MUDr. Dagmar Dvořáková
zástupkyně ředitele Psychiatrické nemocnice Jihlava

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Copyright © 2020 www.pnj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.