Psychiatrická nemocnice Jihlava

Instagram  Facebook  Certifikát  Certifikát  

Vyřizování stížností

Vyřizování stížností proti postupu Psychiatrické nemocnice Jihlava při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami

§ 93 - 97 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách

 

Kdo je oprávněn podat stížnost

Stížnost  proti postupu nemocnice při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat  pacient, zákonný zástupce pacienta, osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo osoba zmocněná pacientem.

Stížnost podaná jinou osobou bude považována za podnět k prošetření, který bude vyřízen obdobně jako stížnost, nebude však jako stížnost evidován.

 

Kde a jak podat stížnost

Stížnost se podává na sekretariát ředitele.

Psychiatrická nemocnice Jihlava - sekretariát ředitele
586 24 Jihlava, Brněnská  455/54
tel. 567 552 123
fax 567 301 644
e-mail  pnj@pnj.cz
datová schránka: 8kcqibg

Stížnost lze podat  písemně poštou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo ústně. O ústní stížnosti bude sepsán záznam, který se po přečtení předloží  stěžovateli k podpisu.

Stížnost je možné podat také e-mailem bez elektronického podpisu, telefonicky nebo faxem. V těchto případech bude stěžovatel vyzván, aby stížnost písemně doplnil o údaje potřebné pro doručení odpovědi (jméno, přijimení, adresa). Pokud k písemnému doplnění stížnosti nedojde, bude stížnost považována za anonymní a o jejím prošetření rozhodne ředitel v závislosti na závažnosti jejího  obsahu.

 

Postoupení stížnosti

Není-li nemocnice k vyřízení stížnosti příslušná, postoupí ji do pěti dnů od jejího obdržení příslušnému subjektu a o postoupení informuje stěžovatele.

 

Vyřízení stížnosti

Pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, navrhne  nemocnice stěžovateli její  ústní projednání.  

Stěžovatel je oprávněn nahlížet do stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie  v rozsahu a způsobem, kterým bude zajištěna  ochranu osobních údajů třetích osob.

Stěžovatel obdrží písemné stanovisko ke stížnosti do 30 dnů od jejího podání. V odůvodněných případech může ředitel rozhodnout o prodloužení této lhůty; o této skutečnosti bude stěžovatel informován včetně uvedení důvodů.

Pokud stěžovatel s vyřízením stížnosti nesouhlasí, může podat stížnost k Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Opakuje-li stěžovatel stížnost, je nutné přezkoumat, zda původní stížnost byla správně vyřízena a o výsledku podat stěžovateli zprávu. Neobsahuje-li další stížnost v téže věci nové skutečnosti, stížnost se neprošetřuje.

Pokud byla stížnost  vzata stěžovatelem  zpět, prošetřování stížnosti se zastaví a spis uzavře.

 

Závěrečná ustanovení

Podání stížnosti nesmí být  osobě, která ji podala, nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, na újmu.

Podáním stížnosti podle zákona o zdravotních službách není dotčena možnost podat stížnost podle jiných právních předpisů.V Jihlavě 3.1.2022                                                

MUDr. Dagmar Dvořáková
ředitelka Psychiatrické nemocnice Jihlava

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2022 www.pnj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.