Psychiatrická nemocnice Jihlava

Instagram  Facebook  Certifikát  Certifikát  
NACHÁZÍTE SE: ÚVOD WIFI

WIFI

Podmínky použití veřejné bezdrátové WIFI sítě Psychiatrické nemocnice Jihlava a souhlas se zpracováním osobních a dalších údajů

Tyto podmínky použití veřejné bezdrátové WIFI sítě Psychiatrické nemocnice Jihlava a souhlas se zpracováním osobních a dalších údajů (dále také „Podmínky“) upravují práva a povinnosti související s poskytováním služby bezplatného přístupu na internet přes níže specifikovanou veřejnou bezdrátovou Wi-Fi síť (dále jen „Služba“) v areálu a budovách Psychiatrické nemocnice Jihlava na adrese Brněnská 455/54. Jihlava (dále jen „Areál PNJ“). Jejich akceptací ze strany Uživatele dochází k poskytnutí souhlasu s obsahem těchto podmínek a souhlasu se zpracováním osobních a dalších údajů Uživatele (jak je definován níže).

1          Vymezení pojmů
1.1 Název veřejné bezdrátové WiFi sítě, jejímž prostřednictvím je poskytována Služba, je
PNJI Free Internet (dále jen „Síť).
1.2 Poskytovatelem služby je Psychiatrická nemocnice Jihlava, se sídlem Brněnská 455/54,
Jihlava, IČ: 00600601
1.3. Uživatelem Služby se pro účely těchto podmínek rozumí jakákoliv fyzická osoba, která
užívá Službu (dále jen „Uživatel“), přičemž Uživatelem se stává okamžikem, kdy připojí
elektronické zařízení na Síť, a to ve vztahu k využívání Služby prostřednictvím tohoto
zařízení. V okamžiku připojení elektronického zařízení Uživatele na Síť prostřednictvím
poskytované Služby Uživatel akceptuje a poskytuje souhlas s těmito Podmínkami a se
zpracováním svých osobních a dalších údajů získaných Poskytovatelem prostřednictvím
užívání Služby (dále také jen "Souhlas").
 
2          Využívání služby uživatelem
2.1 Uživatel může využívat Službu pouze v souladu s těmito Podmínkami a na základě
Souhlasu a zavazuje se dodržovat povinnosti stanovené mu těmito Podmínkami. Úplné
aktuální znění těchto Podmínek je Uživateli k dispozici na webové adrese: https://www.pnj.cz/wifi.
Za zpřístupnění úplného aktuálního znění těchto Podmínek Uživateli odpovídá Poskytovatel.
2.2 Uživatel je povinen se s úplným aktuálním zněním těchto Podmínek seznámit, přijmout je
a poskytnout svůj Souhlas před započetím užívání Služby.
2.3 Pokud Uživatel nesouhlasí s aktuálním zněním těchto Podmínek, není mu povoleno se na Síť
připojit prostřednictvím poskytované Služby. Již navázané připojení na Síť může být kdykoliv přerušeno a může být zabráněno využívání poskytované Služby.
2.4 Služba je poskytována bezúplatně prostřednictvím zařízení umožňujících bezdrátový
přístup Uživatele k internetu v Areálu PNJ, které jsou provozovány Poskytovatelem Služby,
a to především pro pacienty a návštěvníky Areálu PNJ. Na Síť je povoleno připojovat pouze
následující zařízení: mobilní telefon, tablet, přenosný počítač. Na Síť je výslovně zakázáno
připojovat bezdrátová síťová zařízení, jako např. Wi-Fi přístupový bod nebo Wi-Fi
klientská stanice či jakýkoliv hotspot Uživatele.
2.5 Uživatel služby nesmí využívat službu k rozesílání nevyžádaných informací či zpráv (zejména e-mailů) třetím osobám. Uživatel služby dále nesmí využívat službu k šíření informací v rozporu s platnými právními předpisy či v rozporu s dobrými mravy.
2.6 Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah informací přenesených prostřednictvím služby, zejména za obsahovou správnost a úplnost takových informací.
2.7 Uživatel je povinen užívat pouze legální programové vybavení a prostředky, které jsou v souladu s platnými zákony ČR.
2.8 Uživatel je povinen používat pouze IP adresu, kterou dostane přidělenou od DHCP serveru Poskytovatele.
2.9 Poskytovatel může omezit přístup uživatelů na vybrané webové prezentace a adresy, zejména ty, které obsahují pornografii, poskytují data, které jsou předmětem ochrany autorského zákona, mají rasistický, fašistický, teroristický či jinak nebezpečný obsah.
2.10 Účastník má zakázáno zneužívat připojení k telekomunikační síti, zejména využíváním k jiným než řádným účelům.
2.11 Aby mohl Uživatel Službu využívat, musí získat přístup prostřednictvím vlastních zařízení
schopných připojení do sítě internet. Všem Uživatelům Služby Poskytovatel doporučuje
používat při všech úkonech a činnostech prováděných při užívání Služby vhodné kódování
(např. VPN, SSL) a zabezpečovací mechanismy (např. antivir: a firewall).
 
3          Změna podmínek
3.1 Poskytovatel je oprávněn nastavit aktuální pravidla povolených a nepovolených přístupů dle legislativy a svého uvážení.
 
4          Povinnosti a odpovědnost uživatele
4.1 Uživatel nesmí při užívání Služby vykonávat žádnou činnost, která ohrožuje nebo by mohla
ohrozit, znemožnit nebo jinak narušit řádnou funkčnost Služby nebo zařízení ostatních
Uživatelů, zejména přetěžovat Síť a tím narušovat funkčnost Služby, provádět jakékoli
činnosti způsobující přenos nebo šíření počítačových virů, přenášet IP pakety s uvedením
falešné adresy nebo jiných nepravdivých údajů odesílatele, rozesílat nevyžádané zprávy
(spamy), šířit poplašné zprávy či nepravdivé informace, poškozovat hardware či software
jehož prostřednictvím je poskytovaná Služba, jakož i provádět jakékoli činnosti, které jsou
v rozporu s platným právem. V případě podezření z porušování těchto Podmínek budou ze
strany Poskytovatele Služby podniknuty vůči Uživateli příslušné právní kroky a může mu
být kdykoli odepřeno užívání Služby.
V souladu s příslušnými právními předpisy Uživatel odškodní Provozovatele a nahradí jim
veškerou újmu, která Provozovateli vznikne z důvodu porušení těchto Podmínek a/nebo
příslušných právních předpisů ze strany Uživatele.
Uživatel není oprávněn měnit nastavení jakýchkoliv parametrů prvků Služby či Sítě
užívané k poskytování Služby přednastavených Provozovatelem či jimi zvolenou třetí
osobou.
Zajištění kompatibility zařízení Uživatele použitých při užívání Služby a posouzení jejich
vhodnosti pro účely užívání Služby je výhradně na uvážení Uživatele. Poskytovatelé v
souvislosti s poskytováním Služby nezpřístupňují Uživateli k užívání žádný software,
zařízení ani konfigurační nastavení.
Uživatel bere na vědomí, že tok dat mezi zařízením Uživatele a Sítí a v rámci Sítě je
nekódovaný a umožňuje přístup třetím stranám. Síť je otevřená, neobsahuje firewall ani
antivirový software, neurčí-li Poskytovatelé jinak.
 
5          Souhlas se zpracováním osobních a dalších údajů uživatele
5.1 Uživatel akceptací těchto Podmínek souhlasí s tím, aby Provozovatel Služby, shromažďoval
po dobu mého užívání Služby a po jeho skončení po dobu 10 let ve svých vlastních databázích i jinde osobní údaje a další informace týkající se Uživatele a poskytnuté Uživatelem Poskytovateli zejména:
5.1.1 informace o činnosti Uživatele na internetu při využívání Služby, navštěvované
stránky a dobu na nich strávenou;
5.1.2 informace o zařízeních Uživatelem používaných k využívání Služby v následujícím
rozsahu: MAC adresa, použitý operační systém, použitý webový prohlížeč, jazykové nastavení;
5.1.3 informace o datových přenosech uskutečněných Uživatelem či z jeho zařízení
připojených ke Službě v rámci užívání Služby v následujícím rozsahu: časové údaje
použití Sítě, údaje o přeneseném objemu dat.
 
6          Další podmínky
6.1 Vzhledem k tomu, že Služba je poskytována Uživatelům bezúplatně, dostupnost Služby,
její bezporuchová funkčnost, výkonnost, funkčnost zařízení a Sítě, ani rychlost a kvalita
přenosu dat a ochrana přenášených dat před přístupem neoprávněných třetích osob nejsou
zaručeny. Poskytovatel upozorňuje Uživatele, že při užívání Služby může docházet ke zpoždění,
výpadkům nebo občasnému rušení či zpomalení přenosu dat, k poruchám
připojení, případně ke ztrátě dat či poškození softwaru uživatele v důsledku těchto událostí.
Poskytovatel služby nenese v této souvislosti vůči uživateli žádnou odpovědnost za případný vznik
jakékoli újmy při užívání služby nebo v souvislosti s užíváním služby.
O plánovaných výpadcích sítě způsobených technickou údržbou bude poskytovatel uživatele
informovat. Poskytovatel je dále oprávněn, a to zejména v situacích důvodného podezření na
porušování těchto podmínek anebo příslušných právních předpisů, kdykoliv pozastavit či ukončit
poskytování služby uživateli na základě vlastního uvážení, a to i bez předchozího upozornění
uživatele.
Provozovatel není odpovědný za obsahovou správnost a úplnost informací přenášených
prostřednictvím služby. Provozovatel dále nenese odpovědnost za újmu způsobenou při použití
služby, zejména za poškození, odcizení či ztrátu dat, poškození či zničení hardwaru či softwaru
uživatele.
Pokud by některé ustanovení těchto podmínek pozbyla platnosti  anebo  účinnost,  platnost  a účinnost
zbylé části podmínek zůstává nedotčena. Tyto podmínky a veškeré jejich změny nabývají platnosti a
účinnosti dnem jejich zveřejnění.
V záležitosti, které nejsou těmito podmínkami upraveny, se poskytování služby řídí příslušnými
ustanoveními právních předpisů České republiky.
 
Děkujeme Vám za užívání služby a přejeme příjemné surfování na síťi.
Psychiatrická nemocnice Jihlava.

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Nastavení cookies
Copyright © 2024 www.pnj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.